bg

Informacje PDF Drukuj

Wszystkie osoby wyje?d?aj?ce za granic? zobowi?zane s? posiada? paszport lub w przypadku wyjazdw do Unii Europejskiej paszport lub dowd osobisty. Wymagane jest, aby dokument ten by? wa?ny przez co najmniej 6 miesi?cy po planowanym powrocie do kraju.

Koszt zakupu wizy przy wje?dzie do Egiptu 25$.By usprawni? przebieg wydania wizy radzimy przygotowa? uprzednio odliczon? kwot?.

Z dniem 1 pa?dziernika 2014 roku wchodzi w ?ycie podatek wyjazdowy w kwocie 30 dinarw tunezyjskich (rwnowarto?? 13 euro), ktry b?dzie pobierany od ka?dego turysty przy wyje?dzie z Tunezji.

Wiz? turystyczn? do Turcji mo?na uzyska?:

- na przej?ciu granicznym - koszt wizy wynosi 30 USD, 25 EUR lub 20 GBP
- za po?rednictwem portalu systemu E-visa (https://www.evisa.gov.tr ) - koszt wizy 20 USD
- w placwkach dyplomatycznych Republiki Turcji na terenie Polski
Uwaga! Posiadacze paszportw tymczasowych nie mog? naby? wizy w systemie E-visa. Musz? uzyska? j? w tureckiej placwce konsularnej za granic? lub zakupi? na przej?ciu granicznym.

Dok?adne godziny przelotu znajduj? si? na potwierdzeniu rezerwacji, ktre dostaj? Pa?stwo po zakupie wycieczki. Jednak dzie? przed wylotem potwierdzamy godzin?, gdy? mo?e ona ulec zmianie. Zbirka na lotnisku odbywa si? zawsze 2 godziny przed wylotem przy stanowisku biura, w ktrym wykupili Pa?stwo wycieczk?. Tam otrzymuj? Pa?stwo dokumenty podr?y (bilet i voucher).

Dopuszczalny ci??ar baga?u uzale?niony jest od linii lotniczych i wynosi od 15 do 20 kg + 5 kg baga?u podr?cznego. W baga?u podr?cznym mo?e znajdowa? si? nie wi?cej ni? 1000 ml p?ynw, takich jak ?ele, kremy, tusze do rz?s, perfumy itp., niemniej jednak nie mog? one mie? wi?kszej pojemno?ci ni? 100 ml ka?dy. Przepisy te nie dotycz? artyku?w zakupionych na tzw. strefach bezc?owych.

Przedstawiciele biura podr?y, w ktrym wykupili Pa?stwo wycieczk? b?d? czeka? na Pa?stwa przy swoim stanowisku zaraz po wyj?ciu z hali przylotw. Pokieruj? oni Pa?stwa do odpowiedniego autokaru, ktry zawiezie Pa?stwa do hotelu. W dniu przylotu lub nast?pnego dnia odb?dzie si? spotkanie organizacyjne, na ktrym przeka?? Pa?stwu informacje dotycz?ce hotelu, regionu oraz przedstawi? ofert? wycieczek fakultatywnych. W razie jakichkolwiek pyta? lub problemw mog? Pa?stwo skontaktowa? si? bezpo?rednio z przedstawicielem biura podczas wyznaczonego dy?uru, jaki pe?ni w hotelu.

Doba hotelowa ko?czy si? w dniu wyjazdu o godzinie 12:00 (z wyj?tkiem Maroka o godz. 10:00), a rozpoczyna w dniu przyjazdu o godzinie 14:00. W przypadku p?nych godzin transferu wi?kszo?? hoteli zapewnia dla wszystkich go?ci bezpieczne miejsce na przechowanie baga?u. Mog? pa?stwo tak?e przed?u?y? dob? hotelow? zg?aszaj?c tak? pro?b? w momencie dokonywania rezerwacji w biurze podr?y lub ju? na miejscu w recepcji hotelu, co wi??e si? z dodatkow? op?at? i uzale?nione jest od dost?pno?ci wolnych pokoi.

Wi?kszo?? lekarstw znajd? Pa?stwo w aptekach. Warto jednak przed wyjazdem zaopatrzy? si? w najpotrzebniejsze lekarstwa, ktre mog? okaza? si? niezb?dne przy problemach zdrowotnych. Kuchnia w miejscu pobytu r?ni si? znacznie od polskiej. Wraz ze zmian? klimatu i wody mo?e to powodowa? dolegliwo?ci ?o??dkowe. W przypadku konieczno?ci wizyty u lekarza powinni si? Pa?stwo skontaktowa? z rezydentem, ktry poinformuje Pa?stwa co nale?y zrobi?. Ubezpieczenie medyczne obejmuje standardowy pakiet do ustalonej kwoty ubezpieczenia.

Zawsze powinni si? Pa?stwo zapozna? z warunkami uczestnictwa w imprezie, ktra Pa?stwo wykupili, gdzie zawarte s? wszystkie informacje na jej temat.